Splošni pogoji poslovanja

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Navedeni splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) in program posameznega potovanja (v nadaljevanju program) sta sestavni del pogodbe, ki jo skleneta turistična agencija Samsara potovanja, Marijana Panić s.p. (v nadaljevanju TA Samsara potovanja) in potnik oziroma potnica (v nadaljevanju potnik), ki se prijavi na posamezno potovanje, ki ga organizira TA Samsara potovanja.

Navedeni splošni pogoji ne veljajo za nakupe letalskih vozovnic (razen točke 9), prevozov na/z letališča (razen točke 10), zavarovanja odpovedi (razen točke 11), zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini (razen točke 12) in vizuma (razen točke 13), kjer TA Samsara potovanja nastopa le kot posrednik. V teh primerih veljajo splošni pogoji in druga pravila letalskega prevoznika oziroma prevoznika oziroma zavarovalnice oziroma veleposlaništva.

Če se splošni pogoji razlikujejo od posebnih pogojev, opisanih v programu, veljajo posebni pogoji, opisani v programu.

2. PRIJAVA IN POGODBA

Na razpisno potovanje v organizaciji TA Samsara potovanja se potnik lahko informativno prijavi osebno v TA Samsara potovanja, po telefonu, preko spletnega obrazca, po pošti ali po elektronski pošti. Na podlagi informativne prijave mu TA Samsara potovanja pošlje program, splošne pogoje, prijavnico in pogoje plačila.

Če se program, ki ga potnik prejme skupaj s prijavnico, razlikuje od programa na spletni strani TA Samsara potovanja, velja program, ki ga potnik prejme skupaj s prijavnico.

Po prejetju izpolnjene prijavnice TA Samsara potovanja pošlje potniku ponudbo/predračun, kjer sta navedena tudi način plačila in razpored plačil.

Potnik se lahko prijavi tudi neposredno s spletno prijavnico. V tem primeru mu TA Samsara potovanja pošlje program, splošne pogoje, ponudbo/predračun in pogoje plačila.

Po prejetju akontacije na transakcijski račun TA Samsara potovanja se smatra, da je pogodba med TA Samsara potovanja in potnikom sklenjena. Tako postane vse, kar je navedeno v teh splošnih pogojih in v programu obveznost tako za potnika kot za TA Samsara potovanja.

Potnik je dolžan na prijavnici navesti pravilne podatke, ki so skladni s podatki v njegovih potnih dokumentih. V primeru, da potnik navede napačne podatke, je odgovoren za vse stroške in posledice, ki iz tega izhajajo. V izogib napakam potnik takoj ali v najkrajšem možnem času pošlje TA Samsara potovanja tudi kopijo potnega lista.

V primeru potovanj zaključenih skupin ali individualnih potovanj lahko veljajo pogoji, ki so drugačni od zgoraj navedenega.

Za pošiljanje in prejemanje zgoraj omenjenih dokumentov (program, splošni pogoji, prijavnica, pogoji plačila, ponudba/predračun …) in ostalo komunikacijo se uporablja elektronska pošta, razen če se TA Samsara potovanja in potnik dogovorita drugače.

3. PRIJAVNINA

TA Samsara potovanja za svoje storitve zaračunava potniku standardne rezervacijske/administrativne stroške in stroške za sestavo ponudbe v skupni višini 15 EUR.

4. CENE

Skupna cena je sestavljena iz cene potovanja, prijavnine in morebitnih doplačil.

Cena potovanja je določena v programu in vsebuje vse, kar je v programu navedeno pod »cena vključuje«. Cena potovanja, ki velja na dan sklenitve pogodbe, je zavezujoča tako za potnika kot za TA Samsara potovanja.

V programu je lahko določenih več rangov cene potovanja, ki so odvisni od števila prijavljenih potnikov. TA Samsara potovanja zaračuna ceno, ki se nanaša na trenutno stanje prijavljenih potnikov. V kolikor se število potnikov poveča do mere novega (nižjega) ranga cene, se cena za potnika s tem zniža. TA Samsara potovanja potniku pošlje popravljeno ponudbo/predračun.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene na osebo za nastanitev v dvoposteljni sobi brez zagotovila razgleda, balkona ipd. in nudijo osnovni bivalni standard. V kolikor bi želeli biti trije potniki nastanjeni v eni sobi, TA Samsara potovanja ne more zagotoviti tretjega enakovrednega osnovnega ležišča, ampak je tretje ležišče dodano v sobo. Cena potovanja na osebo se s tem ne spremeni. Potnik lahko TA Samsara potovanja tudi prepusti iskanje sopotnika, ki bi bil pripravljen deliti sobo. TA Samsara potovanja ne odgovarja za rezultat. V primeru, da se potniku ne najde sopotnika, se potniku pred potovanjem zaračuna doplačilo za enoposteljno sobo, saj se šteje, da je potnik naročil potovanje za eno osebo.

Če je cena potovanja določena brez letalske vozovnice, si potnik le-to lahko priskrbi sam ali pa mu jo za doplačilo s potnikovim soglasjem priskrbi TA Samsara potovanja. Prevoz na/z letališča v tem primeru ni vključen v ceno letalske vozovnice in se zaračuna ločeno.

V prijavnici lahko potnik označi oziroma naroči, da mu TA Samsara potovanja za doplačilo ureja tudi druge storitve, ki so lahko za izvedbo potovanja obvezne (npr. vizum) ali opcijske (npr. zavarovanje, enoposteljna soba). Naročilo potnika zavezuje in od njega ne more enostransko odstopiti.

5. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko TA Samsara potovanja prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Potnik ob prijavi plača 30 % cene potovanja, prijavnino in morebitna doplačila (letalska karta in zavarovanje odpovedi). Preostali del potnik plača vsaj 21 dni pred začetkom potovanja, v kolikor ni na dokumentu TA Samsara potovanja (ponudba/predračun ali program) določeno drugače.

Če potnik ne plača v dogovorjenem roku, to pomeni odpoved potovanja in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi potovanja iz 14. točke teh splošnih pogojev.

Potnik je dolžan plačati tudi razliko v ceni, ki bi nastala zaradi očitne računske napake na izdanem dokumentu TA Samsara potovanja (ponudba/predračun), TA Samsara potovanja pa je dolžna vrniti potniku preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

TA Samsara potovanja lahko v programu določi ali dopušča možnost, da potnik plača nekatere storitve na kraju samem (fakultativni izlet, vstopnina ipd.). V tem primeru TA Samsara ne nastopa kot organizator niti kot posrednik, ampak le kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem in TA Samsara potovanja ne odgovarja niti za izvedbo storitev niti za izbor ponudnika storitve.

Končni račun za potovanje TA Samsara potovanja izstavi po opravljeni storitvi oziroma po vrnitvi potnika s potovanja. Račun pošlje po elektronski pošti, razen če se TA Samsara potovanja in potnik dogovorita drugače.

6. OBVESTILO PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Potnik po elektronski pošti (razen če je dogovorjeno drugače) prejme končno obvestilo najkasneje 10 dni pred odhodom na potovanje. V obvestilu so navedene vse potrebne informacije, ki jih potnik potrebuje pred začetkom potovanja. V primeru, da potnik v navedenem roku ne prejme obvestila, je to dolžan sam javiti TA Samsara potovanja. Reklamacij z naslova ne-prejete pošte TA Samsara potovanja ne bo upoštevala.

7. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu ali po telefonu, ne obvezujejo TA Samsara potovanja bolj kot navedbe v pisnih dokumentih. V primeru razhajanj ali dvoma se vedno šteje za veljavno: program, pisna ponudba/predračun, splošni pogoji, obvestilo pred potovanjem, pisna informacija ali pisna razlaga.

 8. ARANŽMAJI, KJER TA SAMSARA POTOVANJA NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primeru, da TA Samsara potovanja ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. Na dokumentu TA Samsara potovanja (ponudba/predračun ali program) mora biti organizator potovanja naveden. V teh primerih TA Samsara potovanja podaja prejete informacije organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji organizatorja potovanja, v kolikor odstopajo od teh splošnih pogojev. Šteje se, da je potnik seznanjen s splošnimi pogoji organizatorja potovanja. Šteje se, da TA Samsara potovanja prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik pri organizatorju potovanja in TA Samsara potovanja iz tega naslova ne prevzema nobene odgovornosti.

9. POSREDOVANJE LETALSKIH PREVOZOV

Pri potovanjih, kjer letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja, lahko potnik pisno naroči nakup letalske vozovnice preko TA Samsara potovanja (označba v prijavnici ali drugo pisno naročilo). V programu ponujene cene letalskih vozovnic so zgolj informativnega značaja in se spreminjajo glede na prosta mesta, višino pristojbin in dodatkov ter menjalne tečaje. Dolžnost potnika je, da pred nakupom posreduje pravilne podatke, ki se morajo ujemati s podatki na veljavnem potnem dokumentu, s katerim bo potnik potrjeval identiteto ob prijavi na let. TA Samsara potovanja ne prevzema nobene odgovornosti za napačno posredovane podatke in vse stroške s tega naslova krije potnik sam.

V takem primeru nakupa letalskih vozovnic nastopa TA Samsara potovanja kot posrednik, zato veljajo splošni pogoji in druga pravila letalskega prevoznika. Šteje se, da je potnik seznanjen s splošnimi pogoji letalske družbe, kjer je TA Samsara potovanja za potnika kupila letalsko vozovnico. Letalske družbe si pridržujejo pravico do spremembe cen in urnikov ter odpovedi letov brez predhodnega obvestila in iz tega naslova TA Samsara potovanja ne prevzema nobene odgovornosti.

V primeru potnikovega odstopa, je TA Samsara potovanja dolžna potniku povrniti izključno znesek, ki ga je dobila povrnjenega od letalskega prevoznika, v preostalem delu lahko potnik zahteva vračilo le neposredno od letalskega prevoznika. TA Samsara potovanja ne odgovarja potniku za nobeno škodo.

TA Samsara potovanja ne odgovarja za nepopolne potne dokumente ter za neupoštevanje datumskih omejitev vstopa/izstopa/dolžine bivanja glede na zahteve države, v katero potnik potuje.

Končna cena letalske vozovnice vključuje vse pristojbine razen morebitnih državnih/turističnih vstopnih/izstopnih taks, ki niso del letalske vozovnice.

10. POSREDOVANJE PREVOZOV NA/Z LETALIŠČ

Pri potovanjih, kjer prevoz na/z letališča ni vključen v ceno potovanja, odhodni/prihodni mednarodni let pa je izven Slovenije, lahko potnik pisno naroči nakup prevoza preko TA Samsara potovanja (označba v prijavnici ali drugo pisno naročilo). Če ni drugače dogovorjeno, se ureja odhod/prihod iz/v Ljubljano. Dolžnost potnika je, da pred nakupom posreduje pravilne podatke, ki morajo vsebovati tudi mobilno telefonsko številko, na katero bo potnik prejemal obvestila prevoznika. TA Samsara potovanja ne prevzema nobene odgovornosti za napačno posredovane podatke in vse stroške s tega naslova krije potnik sam.

V takem primeru nakupa prevoza nastopa TA Samsara potovanja kot posrednik, zato veljajo splošni pogoji in druga pravila prevoznika. Šteje se, da je potnik seznanjen s splošnimi pogoji prevoznika, kjer je TA Samsara za potnika izvršila nakup prevoza.

Prevoznik si pridržuje pravico do spremembe urnika prevoza, zato mora biti potnik dosegljiv na mobilni telefonski številki, ki jo je posredoval ob naročilu nakupa prevoza. Iz tega naslova TA Samsara potovanja ne prevzema nobene odgovornosti.

V primeru potnikove spremembe ali odstopa, je TA Samsara potovanja dolžna potniku povrniti izključno znesek, ki ga je dobila povrnjenega od prevoznika, v preostalem delu lahko potnik zahteva vračilo le neposredno od prevoznika. TA Samsara potovanja ne odgovarja potniku za nobeno škodo.

11. POSREDOVANJE ZAVAROVANJA ODPOVEDI

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali njegovi ožji družini) potovanja ne bo mogel udeležiti, lahko pisno naroči (označba v prijavnici ali drugo pisno naročilo) sklenitev pogodbe o zavarovanju odpovedi preko TA Samsara potovanja. Če ni drugače dogovorjeno, se sklene zavarovanje za skupno ceno, ki vključuje ceno potovanja, prijavnino ter vsa morebitna doplačila (letalska vozovnica, prevoz na/z letališča, enoposteljna soba itd.), razen premije tega zavarovanja.

V takem primeru nakupa/sklenitve zavarovanja odpovedi nastopa TA Samsara potovanja kot posrednik, zato veljajo splošni pogoji in druga pravila zavarovalnice. Šteje se, da je potnik seznanjen s splošnimi pogoji zavarovalnice, kjer je TA Samsara za potnika sklenila zavarovalno polico.

Po pogojih zavarovalnice je potrebno skleniti polico za zavarovanje odpovedi takoj ob prijavi na potovanje oziroma takoj, ko TA Samsara potovanja potovanje zagotovi. Potnik lahko sklene polico tudi kadarkoli kasneje, a v tem primeru velja 10 dnevna karenca (zamik začetka veljavnosti zavarovalne police).

V primeru potnikove odpovedi potovanja po pogojih zavarovalnice, mora potnik predložiti vso potrebno dokumentacijo in v sodelovanju s TA Samsara potovanja urediti vse potrebno za prijavo in povrnitev škode.

V primeru potnikove odpovedi potovanja iz razlogov, ki niso določeni kot zavarovalni primeri, se glede vračila vplačanih sredstev uporabljajo določila 14. točke teh splošnih pogojev, potnik pa nima pravice do vračila vplačane zavarovalne premije.

Določila iz te točke se smiselno uporabljajo tudi za sklenitev celostnega paketa zavarovanja.

12. POSREDOVANJE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA Z ASISTENCO V TUJINI

Pri potovanjih, kjer zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (v nadaljevanju zdravstveno zavarovanje) ni vključeno v ceno potovanja, ga lahko potnik pisno naroči (označba v prijavnici ali drugo pisno naročilo) preko TA Samsara potovanja. Če ni drugače dogovorjeno, se sklene zdravstveno zavarovanje za število dni, ki jih potnik preživi v državi kamor potuje.

V takem primeru nakupa/sklenitve zdravstvenega zavarovanja nastopa TA Samsara potovanja kot posrednik, zato veljajo splošni pogoji in druga pravila zavarovalnice. Šteje se, da je potnik seznanjen s splošnimi pogoji zavarovalnice, pri kateri je TA Samsara potovanja za potnika sklenila zavarovalno polico.

V primeru potnikovih zdravstvenih težav na potovanju mu TA Samsara potovanja pomaga zagotoviti pomoč, potnik pa krije vse stroške v zvezi tem. Povračilo stroškov od zavarovalnice ureja potnik sam.

13. POSREDOVANJE UREJANJA VIZUMA IN DRUGIH DOVOLJENJ ZA VSTOP V DRŽAVO

Pri potovanjih, kjer je potrebno predhodno urediti vizum in/ali druga dovoljenja za vstop v državo, lahko potnik, v kolikor je to navedeno v programu potovanja, pisno naroči (označba v prijavnici ali drugo pisno naročilo) ureditev vizuma/dovoljenja preko TA Samsara potovanja. Dolžnost potnika je, da pred urejanjem vizuma/dovoljenja posreduje vse zahtevane podatke, ki se morajo ujemati s podatki na veljavnem potnem dokumentu in dejanskim stanjem. TA Samsara potovanja ne prevzema nobene odgovornosti za napačno posredovane podatke in vse stroške s tega naslova krije potnik sam.

V takem primeru ureditve vizuma/dovoljenja nastopa TA Samsara potovanja kot posrednik, zato veljajo pogoji in pravila veleposlaništev tujih držav. Šteje se, da je potnik seznanjen s temi pogoji in pravili. V primeru zavrnitve vizuma/dovoljenja TA Samsara potovanja ne prevzema odgovornosti in ni odgovorna za škodo, ki bi s tem nastala. Potnik tudi ni upravičen do povračila stroškov.

Nekatere vizume, dovoljenja in cepljenja mora potnik urediti sam osebno. V takih primerih TA Samsara potovanja nastopi le kot informator, dolžnost potnika pa je, da si pravočasno uredi vse potrebne dokumente.

14. POTNIKOVA SPREMEMBA POGODBE ALI ODPOVED POTOVANJA

Potnik lahko kadarkoli pisno zahteva spremembo pogodbe. V primeru spremembe pogodbe na zahtevo potnika TA Samsara potovanja potniku zaračuna vse dodatne dejanske stroške, ki s spremembo nastanejo.

Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko svojo rezervacijo prenese na drugega potnika. O tem mora pisno obvestiti TA Samsara potovanja. V tem primeru mora potnik TA Samsara potovanja povrniti vse stroške, ki so neposredno povezane s prenosom rezervacije. Če so pogoji ponudnikov storitev, potrebnih za izvedbo potovanja takšni, da ne omogočajo prenosa rezervacije, potnik nima pravice do prenosa rezervacije na drugega potnika.

Potnik lahko potovanje kadarkoli tudi pisno odpove. V primeru potnikove odpovedi pred začetkom potovanja TA Samsara potovanja zadrži prijavnino in odstotni delež cene potovanja, in sicer:

  • 100 do 61 dni pred odhodom – 20 % cene potovanja,
  • 60 do 46 dni pred odhodom – 50 % cene potovanja,
  • 45 do 31 dni pred odhodom – 70 % cene potovanja,
  • 30 do 22 dni pred odhodom – 80 % cene potovanja,
  • 21 do 0 dni pred odhodom – 100 % cene potovanja.

Če so stroški, ki so nastali zaradi odpovedi potovanja višji, lahko TA Samsara potovanja zahteva povrnitev dejanskih stroškov. Poleg tega lahko TA Samsara potovanja zahteva tudi povračilo dejanskih stroškov za že opravljene in plačane storitve, ki jih je za doplačilo naročil potnik (npr. letalska vozovnica, vizum).

Ne glede na zgoraj navedeno, so stroški odpovedi lahko tudi drugačni, če je tako določeno v programu.

Potnik lahko na lastno željo od potovanja odstopi tudi kadarkoli med potovanjem. V tem primeru ni upravičen do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. Šteje se, da je potnik odstopil od potovanja tudi v primeru, da brez opravičljivega razloga in brez soglasja predstavnika TA Samsara potovanja zapusti skupino. Prav tako se šteje, da je potnik odstopil od potovanja, če ga prevoznik ne sprejme na prevoz (npr. na letalo) ali mu uradne osebe zavrnejo vstop v državo zaradi varnostnih ali drugih razlogov, ki so na strani potnika.

Če potnik na lastno željo in v soglasju s TA Samsara potovanja potovanje delno spremeni, ni upravičen do znižanja cene potovanja in sam krije vse dodatne stroške, ki s tem nastanejo.

Če potnik odstopi od potovanja zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti in bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že obstajale, ima TA Samsara potovanja pravico do povračila vseh stroškov, ki so do takrat že nastali, preostali del pa vrne potniku. TA Samsara potovanja zadrži tudi prijavnino. Potnik o okoliščinah predloži ustrezne dokaze. Če do odstopa pride med potovanjem, TA Samsara potovanja pomaga zagotoviti pomoč, potnik pa krije vse stroške v zvezi s tem.

15. ORGANIZATORJEVA SPREMEMBA PROGRAMA ALI ODPOVED POTOVANJA

TA Samsara potovanja si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 dni (če traja potovanje od dva do šest dni) oziroma najkasneje 20 dni pred predvidenim odhodom (če traja potovanje dalje od šest dni), če se na potovanje ne prijavi minimalno potrebno in v programu navedeno število potnikov. V tem primeru TA Samsara potovanja ne prevzema nobene obveznosti za nadomestilo škode, potniku pa v celoti vrne že vplačani znesek.

TA Samsara potovanja si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe ali spremembe programa, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za TA Samsara potovanja pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V primeru odstopa pred potovanjem lahko potnik prenese vplačani znesek na drug termin ali drugo potovanje, če to ni mogoče pa do povrnitve že vplačanega zneska. V primeru, da pride do delne odpovedi potovanja med izpolnjevanjem programa, ima TA Samsara potovanja pravico do pravičnega plačila za opravljene storitve in do plačila vseh dejanskih stroškov, dolžna pa je storiti vse v njeni moči za zavarovanje interesov potnikov. TA Samsara potovanja ne odgovarja za škodo, ki s tem nastane potniku.

Ta Samsara potovanja ne odgovarja za zamude prevoznikov – letal, ladij, vlakov, cestnih prevozov ipd., kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

TA Samsara potovanja ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da stanje na kraju samem TA Samsara potovanja ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko TA Samsara potovanja namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije, pri čemer potnik nima pravice do odškodnine ali vračila dela plačanega potovanja.

Pri potovanjih mora potnik upoštevati, da so lahko nekateri muzeji, templji ipd. zaprti prav na tisti dan, ko je v programu predviden njihov ogled, zato si TA Samsara potovanja pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda ogledov oziroma do ekvivalentnih nadomestnih ogledov.

16. CARINSKI, ZDRAVSTVENI IN DRUGI PREDPISI

Potnik je dolžan sam poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, sanitarnim, zdravstvenim in drugim predpisom Republike Slovenije in držav, v katere potuje.

TA Samsara potovanja obvesti potnika o morebitnih zahtevah glede vizuma, obveznega cepljenja ipd. za vstop v tujo državo. Ne glede na to pa se je potnik tudi sam dolžan informirati o veljavnih predpisih o vseh potrebnih vstopnih dokumentih, carinskih ter morebitnih zdravstvenih pogojih za vstop v državo kamor potuje.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red objektov, kjer je nastanjen in kjer se opravljajo določene storitve.

Potnik je dolžan tudi spoštovati zakone in druga pravila države v katero potuje.

Če se potnik ravna v nasprotju s prejšnjimi odstavki, je odgovoren za morebitno škodo, ki bi ob tem nastala. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice v zvezi s tem sam in ni upravičen do povračila plačane kupnine.

17. POTNI DOKUMENTI

Potnik mora imeti veljaven in nepoškodovan potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v tujo državo in se vrne nazaj v domovino.

Potnik je dolžan sam pridobiti vizume in dovoljenja, ki so za države, kamor potuje, zahtevana. Če je tako predvideno v programu, mu za doplačilo lahko pri tem pomaga TA Samsara potovanja.

Potnik je dolžan paziti na vsa določila glede veljavnosti potnih dokumentov.

V kolikor si potnik potnih dokumentov pravočasno ne priskrbi, se šteje, da je potnik odstopil od potovanja in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi potovanja iz 14. točke teh splošnih pogojev.

Če potnik med potovanjem izgubi potne dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali stroškov.

18. PRTLJAGA

Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika in v skladu s pogoji v programu in obvestilu pred odhodom), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika.

Pri nizkocenovnem prevozniku in notranjih letih je dovoljena teža prtljage, ki jo oddate ob prijavi na let, običajno nižja od dovoljene pri rednih prevoznikih. Tudi število kosov prtljage je lahko omejeno. Vsak dodatni kilogram in kos prtljage se doplača. Tudi dovoljena teža osebne prtljage, ki jo vzamete s seboj na letalo, je lahko različna. O vsem tem so potniki obveščeni najkasneje z obvestilom pred potovanjem.

TA Samsara potovanja ne odgovarja za prevoz, krajo, poškodovanje ali izgubo potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov, še zlasti iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) ali med transportom (z letali, avtobusi, ladjami, vlaki ipd.). Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel in sam rešuje zahtevke iz tega naslova. Prevoz posebne prtljage (kot so kolo, surf, golf oprema, glasbeni inštrumenti ipd.) mora potnik najaviti že ob prijavi ter plačati prevozniku v skladu s pravili, v kolikor v programu ni drugače določeno. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

19. OSEBNOSTNA NEPRIMERNOST POTNIKA ZA POTOVANJE

TA Samsara potovanja lahko odkloni sklenitev pogodbe o organiziranju potovanja, če na podlagi zbranih informacij o fizičnih, psihičnih in osebnostnih lastnostih potnika sklepa, da ni primeren za potovanje ali bi bil moteč za preostale udeležence potovanja. TA Samsara potovanja lahko tudi kadar koli pred ali med potovanjem potniku zavrne udeležbo na potovanju, kadar oceni, da bi le-ta lahko ogrozil zdravje, varnost ali premoženje sebe ali drugih. TA Samsara potovanja lahko zavrne potnika tudi v primeru, če ob odhodu na potovanje kaže očitne znake opitosti ali omamljenosti (od alkohola ali drugih substanc). V vseh teh primerih se šteje, da je potnik brez opravičljivega razloga odpovedal potovanje in se ravna po določilih iz 14. točke teh splošnih pogojev.

Odločitev TA Samsara potovanja o odklonitvi potnika ne sme temeljiti na splošnih osebnih okoliščinah, kot so narodnost, rasa, veroizpoved, etnična pripadnost, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, spolna usmerjenost, premoženjsko stanje, rojstvo, genetska dediščina, izobrazba, družbeni položaj ipd., temveč zgolj in samo na konkretnih lastnostih potnika, ki so neposredno povezana z njegovo primernostjo za potovanje.

 20. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik je dolžan nepravilnosti na potovanju sporočiti predstavniku TA Samsara potovanja na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (npr. pomanjkljiva čistoča sobe, polomljen sedež na avtobusu ipd.), potnik pa ni sporočil napake oziroma nepravilnosti, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij. Če nepravilnosti ali vzroka ni mogoče odpraviti, potnik s predstavnikom TA Samsara potovanja sestavi pisno poročilo.

Potnik lahko vloži pisno reklamacijo v roku dveh mesecev od vrnitve s potovanja neposredno pri TA Samsara potovanja, sicer TA Samsara potovanja le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Reklamacijo lahko vloži potnik sam ali po pooblaščencu, v tem primeru mora biti reklamaciji priloženo pooblastilo, in biti mora lastnoročno podpisana. Potnik naj reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Potnik iz naslova znižanja cene in iz naslova odškodnine za škodo, ki mu je nastala na določenem potovanju, od TA Samsara potovanja ne more zahtevati več, kot je plačal za potovanje oz. ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev.

TA Samsara potovanja je dolžna prvič pisno odgovoriti na reklamacijo v 8 dneh po njenem prejemu, dokončno rešitev pa je dolžna podati v ustreznem roku. Če gre za enostavno pomanjkljivost in napaka ni sporna ter je podana odgovornost TA Samsara potovanja, je slednja dolžna po prejemu popolnega reklamacijskega zahtevka zahtevi po temelju ugoditi. Če napaka ni enostavna, je TA Samsara potovanja dolžna raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler TA Samsara potovanja ne odloči o pritožbi, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih postopkov ali dajanja informacij javnim glasilom.

Določbe te točke ne veljajo v primeru, da ima TA Samsara potovanja pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

TA Samsara potovanja bo reševala samo reklamacije za potovanja pri katerih je sama organizator. V primeru reklamacije za potovanje, kjer TA Samsara potovanja ni organizator potovanja, bo slednja reklamacijo zgolj posredovala organizatorju.

21. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

TA Samsara potovanja potnikove osebne podatke varuje skladno z vsemi predpisi na področju varstva in prostega pretoka osebnih podatkov (Uredba GDPR, Zakon o varstvu osebnih podatkov). TA Samsara potovanja osebne podatke primarno obdeluje z namenom sklenitve oziroma izpolnjevanja pogodbe, lahko pa tudi za namene neposrednega trženja in obveščanja o svojih ponudbah, vodenja analiz poslovanja in statistične obdelave. Podatkov ne posreduje tretjim osebam, v kolikor za to ne obstaja z zakonom predvidena pravna podlaga.

Šteje se, da je potnik s prijavo na potovanje in posredovanjem svojih podatkov pristal na uporabo teh podatkov z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti. Soglasje, ki ga za obdelavo poda potnik, se lahko v vsakem trenutku spremeni ali umakne v celoti. To stori z neposrednim pisnim zahtevkom na TA Samsara potovanja, lahko tudi po elektronski pošti na info@samsara-potovanja.si. Potnik ima med drugim pravico do dostopa do teh podatkov, pravico do izbrisa, pravico do omejitve uporabe, pravico do popravka in pravico do ugovora.

22. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

TA Samsara potovanja si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti te splošne pogoje.

Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 5. 7. 2021.

Turistična agencija Samsara potovanja, Marijana Panić s. p.