Organizator potovanj in splošni pogoji

Organizator potovanj:

Turistična agencija

SAMSARA POTOVANJA

Samsara potovanja Marijana Panić S.P.

Cvetkova cesta 35, 5282 Cerkno

Poslovna enota: Rožna ulica 44, 4208 Šenčur

SPLOŠNI POGOJI 

Za potovanja, kjer je uradni organizator TA Samsara potovanja veljajo splošni pogoji turistične agencije Samsara potovanja Marijana Panić s.p. in so navedeni spodaj. Strankam so prav tako na vpogled v poslovni enoti: Rožna ulica 44, 4208 Šenčur.

Splošni pogoji TA Samsara potovanja:

Navedeni splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta turistična agencija Samsara potovanja, Marijana Panić s.p. (v nadaljevanju TA Samsara potovanja) oziroma v njenem imenu pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določeno potovanje v organizaciji Samsara potovanj. V primeru, da je posamezna določba v programu urejena drugače kot v teh splošnih pogojih, veljajo določbe, navedene v programu.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup/plačilo potovanja.

Ti splošni pogoji ne veljajo za nakupe letalskih vozovnic ter prodajo aranžmajev v organizaciji drugih ponudnikov turističnih aranžmajev, kjer nastopa Samsara potovanja kot posrednik. V tem primeru potnika zavezujejo splošni pogoji organizatorja oziroma letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju. Ti splošni pogoji tudi ne veljajo za pogoje zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini (če je le-to vključeno v ceno potovanja), kjer Samsara potovanja ravno tako nastopa le kot posrednik in veljajo splošni pogoji zavarovalnice.

Za razpisno potovanje v organizaciji TA Samsara potovanja se potnik lahko prijavi v TA Samsara potovanja. Program potovanja velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe se potnik pisno ali ustno prijavi na ustrezno potovanje. Ob prijavi potnik izpolni prijavnico in prejme dokument Ta Samsara potovanja (račun/pogodbo o potovanju), iz katerega so razvidni vsi podatki o naročenem potovanju in dodatnih storitvah, kot tudi razpored plačil in morebitni ostali dogovori. Potnik je dolžan dokument pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku 3 (treh) dni po izdaji računa. S plačilom prvega obroka računa (akontacija) oz. s podpisom pogodbe se šteje, da je pogodba sklenjena in da je potnik seznanjen s splošnimi pogoji. Potnik je dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter izvršiti plačilo v skladu z določbami iz IV. točke teh splošnih pogojev. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (12. točka splošnih pogojev).

Pri prodaji po telefonu se pogodba sklene s telefonsko prijavo oz. s posredovanjem osebnih podatkov potnika in soudeležencev. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil potovanje. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani, kjer so splošno dostopni. Potnik je v tem primeru dolžan plačati akontacijo. Dokler potnik ne vplača akontacije, rezervacija ni potrjena.

Zgoraj navedeni pogoji ne veljajo za potovanja, ki jih organizira TA Samsara potovanja za t.i. zaključene skupine oziroma po naročilu (individualne ponudbe). V tem primeru velja program potovanja kot ponudba, na osnovi ponudbe pa se potnik pisno prijavi na ustrezno potovanje z izpolnitvijo prijavnice, ki je posebej izdelana na osnovi pogojev iz programa, oziroma s kakršno koli drugo pisno potrditvijo. Z izpolnitvijo prijavnice oziroma predložitvijo osebnih podatkov potnikov se šteje, da je pogodba sklenjena in je potnik ob morebitni odpovedi potovanja dolžan poravnati vse stroške v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (12. točka splošnih pogojev).

TA Samsara potovanja je v skladu s pogodbo dolžna potniku nuditi storitve, ki imajo vsebino in lastnosti, kot so navedene v pogodbi oziroma programu potovanja. Ta Samsara potovanja je dolžna tudi skrbeti za pravice in interese potnika v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Potnik je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebni dokumenti in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi. TA Samsara potovanja ima pravico zavrniti prijavo potnika, za katerega lahko upravičeno vnaprej domneva, da teh pogojev ne izpolnjuje oziroma lahko da jih ne bi izpolnjeval tekom potovanja.

TA Samsara potovanja za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15 EUR na rezervacijo oziroma v polovični višini za enodnevne izlete.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri TA Samsara potovanja oziroma ko TA Samsara potovanja prejme plačilo na transakcijski račun. Potnik ob prijavi plača 30 % cene potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 21 dni pred začetkom potovanja, v kolikor ni na dokumentu Ta Samsara potovanja (pogodba, račun) drugače določeno. Pravočasno plačilo pomeni potrjeno rezervacijo. Če potnik na plača v dogovorjenem roku, to pomeni odpoved potovanja in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi potovanja iz 12. točke teh splošnih pogojev.

Cena potovanja je v večini primerov razdeljena na dva dela: aranžma in letalska karta. Zagotavljamo vam ceno aranžmaja, ki vključuje vse, kar je navedeno pod ‘Cena vključuje’ za posamezno potovanje. Cena letalske karte je ločena od cene aranžmaja. Le-to zagotovimo takoj, ko dosežemo minimalno število vplačanih akontacij. Cena letalske karte, ki je objavljena na internetni strani, je le informativne narave.

Potnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu TA Samsara potovanja, TA Samsara potovanja pa se obvezuje vrniti potniku eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

TA Samsara potovanja lahko v programu določi ali dopušča možnost, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem (npr. fakultativni izleti, vstopnine…). V tem primeru TA Samsara ne nastopa kot organizator niti kot posrednik, ampak le kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

V primeru prijave zaključene skupine je plačilo akontacije za minimalno določeno število oseb za izvedbo potovanja pogoj za sklenitev pogodbe o potovanju skupine. Če skupina potnikov v roku iz ponudbe ne vplača akontacije, do sklenitve pogodbe ne pride, ne glede na oddano ponudbo organizatorja. Če skupina ne plača aranžmaja v predvidenem roku, ki je naveden na prejetem računu-prijavnici, se šteje, da je odpovedala aranžma, organizator pa ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu z  12. točko splošnih pogojev.

Cene potovanja so določene s programom potovanja, ter veljajo od dneva objave programa do spremembe. V ceni so vštete storitve, navedene v programu potovanja. Za potnika je veljavna cena na dan sklenitve pogodbe/izdaje računa.

V skladu z veljavno zakonodajo lahko TA Samsara potovanja to ceno spremeni tudi po sklenitvi pogodbe, in sicer zaradi nastalih sprememb v menjalnem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. V primeru spremembe cene iz tega naslova, TA Samsara potovanja najkasneje 20 (dvajset) dni pred odhodom pisno obvesti potnika o tem, ter izda dodatni dokument (račun), ki ga je potnik dolžan plačati pred odhodom.

Sprememba cene iz naslova tečajnih razlik se obračunava kot razlika vrednosti tistega dela stroškov, ki so izraženi/obračunavani v tuji valuti, obračunana po tečaju (1) tuje valute na dan priprave potovanja (planirana cena po ponudbi) ter (2) na dan priprave obvestila o spremembi cene (običajno 20 – 23 dni pred odhodom). Za preračun se vzame tečaj Banke Slovenije.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov cene potovanja, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru bo TA Samsara potovanja potniku vrnila vplačani znesek. Potnik mora izjavo o odstopu pogodbe zaradi zvišanja cene podati pisno najkasneje v 5 dneh po prejemu obvestila o zvišanju cene, sicer izgubi to pravico in se šteje, da je pristal na novo ceno.

Ravno tako TA Samsara potovanja v programu potovanja določi izhodiščno ceno pri določenem številu potnikov, katera se lahko spremeni, v kolikor se za potovanje prijavi manjše število potnikov. Ob prijavi TA Samsara potovanja potniku zaračuna najvišjo ceno potovanja.

Če ni v programu drugače določeno so v ceno potovanja vštete prevozne storitve na destinaciji, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja. Letalski prevoz (in prevoz do/iz letališča) je običajno naveden kod doplačilo na osnovno ceno aranžmaja.

Če ni v programu posebej določeno, veljajo cene posameznega potovalnega aranžmaja na osebo za nastanitev v dvoposteljnih sobah (brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo samo osnovni bivalni standard) v kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču, vendar cena aranžmaja ostaja enaka).

V primeru, da TA Samsara potovanja ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji organizatorja potovanja. Na dokumentu TA Samsara potovanja mora biti naveden organizator potovanja. Šteje se, da TA Samsara potovanja prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.

V primeru nakupa letalskih vozovnic, kjer nastopa TA Samsara potovanja le kot posrednik, veljajo glede odstopa od pogodbe splošni pogoji in druga pravila letalskega prevoznika. V primeru potnikovega odstopa od pogodbe o letalskem prevozu je TA

Samsara potovanja dolžna potniku povrniti izključno znesek, ki ga je dobila povrnjenega od letalskega prevoznika, v preostalem delu lahko potnik zahteva vračilo le neposredno od letalskega prevoznika.

Ponujene cene letalskih kart so zgolj informativnega značaja in se spreminjajo glede na prosta mesta, višino pristojbin in dodatkov ter menjalniške tečaje. Letalska družba si pridržuje pravico do spremembe cen ter urnika letov brez predhodnega obvestila. Cena vključuje vse pristojbine razen morebitnih državnih/turističnih izstopnih taks, ki niso del letalske karte. Po opravljeni rezervaciji letalske karte je potnik dolžan preveriti vse podatke, saj TA Samsara potovanja ne more prevzeti odgovornosti za napačno posredovane podatke. Podatki se morajo ujemati s podatki na potovalnih dokumentih, s katerimi bo potnik potrjeval identiteto ob prijavi na let. Prav tako TA Samsara potovanja ne odgovarja za nepopolne potovalne dokumente oziroma vizume ter za neupoštevanje datumskih omejitev vstopa/izstopa/dolžine bivanja glede na zahteve države, v katero potnik potuje.

Cena ne vključuje zavarovanja rizika odpovedi potovanja.

Posebne storitve so tiste storitve, ki niso vštete v ceno potovanja iz prejšnje točke splošnih pogojev in jih mora potnik posebej doplačati. Posebne storitve so lahko opcijske (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, letalska vozovnica, letališke pristojbine, prevoz do/iz letališča ipd.) ali obvezne (vizumi ipd.), v vsakem primeru pa je zanje v programu predvideno doplačilo.

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih na ceno potovanja.

Letalska vozovnica običajno spada pod opcijsko posebno storitev, kar pomeni, da jo potnik potrebuje da pride na destinacijo, vendar potnik ni obvezan, da jo rezervira in plača pri TA Samsara potovanja.

Željo po opcijski posebni storitvi mora potnik sporočiti TA Samsara potovanja ob prijavi na potovanje. Naročilo potnika zavezuje in od njega ne more enostransko odstopiti. Cena, določena v programu, velja le v primeru naročila opcijske posebne storitve ob prijavi na  potovanje. V kolikor naroči potnik opcijsko posebno storitev šele tekom potovanja, mu jo TA Samsara potovanja zagotovi, v kolikor je to še mogoče, po cenah, ki veljajo na kraju samem.

Obvezne posebne storitve so tiste, brez katerih se potnik ne more udeležiti potovanja. V kolikor potnik kasneje odkloni plačilo v programu navedenih posebnih storitev, ki so po svoji naravi obvezne (npr. vizumi), se šteje, da je brez utemeljenega razloga odstopil od pogodbe in se uporabijo določila XII. točke teh splošnih pogojev.

V primeru posamezne prijave za potovanja lahko potnik prepusti TA Samsara potovanja, da se mu potrudi najti sopotnika, s katerim bo delil sobo, oziroma ki je pripravljen z njim deliti sobo. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku ne najde sopotnika, se potniku pred potovanjem izstavi račun za doplačilo za enoposteljno sobo. V primeru, da se na potovanje prijavita dva, ki sta skupaj v sobi, pred potovanjem pa eden od njiju potovanje odpove, mora drugi doplačati za enoposteljno sobo, če mu ni možno najti drugega sopotnika.

Nekatera potovanja, ki jih organizira TA Samsara potovanja, so avanturistične narave ter so fizično in psihično bolj naporna ter manj udobna od običajnih turističnih potovanj. Potniki pogosto spijo na prostem, v popotniških hotelih ali gorskih postojankah. Glede na politično in kulturno raznolikost okolij kot tudi glede na fizično težje razmere, potovanja vključujejo večje tveganje, kot je prisotno doma ali na klasičnih potovanjih. TA Samsara potovanja vsakemu potniku razloži pričakovane razmere, pogoje, ki jih mora potnik izpolnjevati, in morebitna tveganja, katerim je potnik na potovanju izpostavljen. Potnik sam odgovarja za posledice, če da organizatorju napačne podatke ali izjave. Prav tako potnik sam odgovarja za posledice, če je napačno ocenil svoje sposobnosti, potrebne za potovanje.

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko ob prijavi sklene pogodbo o zavarovanju odpovedi turističnega potovanja in plača odstopnino. Pogodba velja po pogojih in cenah izbrane zavarovalnice ter velja v primeru sledečih dogodkov:
a) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali ožjih sorodnikov (zakonec, starši, otroci), ki zavarovancu onemogoča potovanje,
b) poziv na vaje teritorialne obrambe, mobilizacija civilne zaščite ali pouk in vaje civilne zaščite ter pozivi sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna prisotnost zavarovanca,
c) elementarne nesreče ali višja sila, ki zavarovancu onemogoča potovanje (po presoji agencije).

Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja in so na voljo v TA Samsara potovanja. S programom se lahko posebej določi višina rizika/odstopnine ali se določi, da odpovedni riziko ni mogoč.

Potnik, KI JE VPLAČAL ODSTOPNINO,  mora v primeru odpovedi potovanja še pred njegovo izvedbo predložiti agenciji veljaven dokument oz. dokazilo, da se potovanja ne more udeležiti. Organizator pa mu po posredovanju vseh dokumentov zavarovalnici in po odobritvi povračila povrne dotedanja vplačila, razen 15 € administrativnih stroškov in stroška samega zavarovanja rizika odpovedi. Prav tako potnik nima pravice do vračila stroškov za pridobitev vize.
V primeru, da je potnik vplačal odstopnino, vendar ODPOVE POTOVANJE IZ DRUGIH RAZLOGOV, se višina povračila stroškov odpovedi obračuna v skladu z 12. točko splošnih pogojev, potnik pa tudi nima pravice do vračila administrativnih stroškov, ki znašajo 15 EUR po prijavi, stroškov za pridobitev vizuma ter odstopnine.

V primeru, da potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe ZARADI DOKUMENTIRANE VIŠJE SILE, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, PA NI VPLAČAL ODSTOPNINE, ima TA Samsara potovanja pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko TA Samsara potovanja vrne potniku.

Če se potnik odloči za drug termin ali drugo potovanje agencije TA Samsara potovanja, se dotedanja vplačila preknjižijo na nov termin oz. potovanje, pri tem pa se od vplačil odštejejo morebitni stroški, ki nastanejo z odpovedjo prejšnjega aranžmaja.

Če potnik najde zamenjavo, Ta Samsara potovanja zaračuna stroške, ki so nastali ob spremembi imena, ki nam jih zaračunajo partnerji.

Odpoved potovanja mora potnik javiti TA Samsara potovanja takoj in to obvezno v pisni obliki, v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi oziroma najkasneje 2 uri pred odhodom na potovanje. Če potnik potovanja ne odpove pred odhodom, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da je potnik odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali pred pričetkom potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

Potnik ima pravico zahtevati spremembo pogodbe (npr. sprememba imena, dodatne storitve, sprememba namestitve ipd.) po njeni sklenitvi, TA Samsara potovanja pa je dolžna preveriti v kolikor je to sploh mogoče. V primeru spremembe pogodbe na zahtevo potnika TA Samsara potovanja lahko zaračuna potniku administrativne stroške v višini 21 EUR za spremembo, v kolikor ni s temi splošnimi pogoji drugače določeno. V primeru, da s spremembo nastanejo dodatni stroški (npr. sprememba letalske vozovnice), pa TA Samsara potovanja zaračuna tudi povrnitev le-teh.

V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima TA Samsara potovanja pravico do povračila stroškov, ki so odvisni od časa, ki je ostal do pričetka potovanja. V vsakem primeru TA Samsara potovanja zahteva povrnitev administrativnih stroškov rezervacije v višini 15 EUR. Če na programu ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:

  • 100 do 61 dni pred odhodom – 20 % cene aranžmaja
  • 60 do 46 dni pred odhodom – 50 % cene aranžmaja
  • 45 do 31 dni pred odhodom – 70 % cene aranžmaja,
  • 30 do 22 dni pred odhodom – 80 % cene aranžmaja,
  • 21 do 0 dni pred odhodom – 100 % cene aranžmaja,

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, torej ki jih TA Samsara potovanja narekujejo veljavni pogoji prodaje in/ali jih pogojujejo poslovni partnerji. V primerih, ko so stroški zaradi odpovedi ali spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi ali spremembe s strani izvajalcev, agencija zahteva povrnitev dejanskih stroškov nastalih zaradi spremembe.

Ne glede na zgoraj določene stroške so stroški odpovedi lahko tudi drugačni, če tako piše v programu potovanja, prijavnici ali pogodbi.

Ob odpovedi potovanja pred odhodom mora potnik napisati pisno odpoved oziroma podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi TA Samsara potovanja. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z TA Samsara potovanja, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani TA Samsara potovanja zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

 

TA Samsara potovanja si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi minimalno potrebno – v programu navedeno – število potnikov. V primerih, ko TA Samsara potovanja izrecno pisno jamči odhod, ne more odpovedati potovanja, razen če se prijavi manj kot v programu predvideno najmanjše predvideno število potnikov.

TA Samsara potovanja si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za TA Samsara potovanja pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

V primeru, da pride do delne odpovedi potovanja med izpolnjevanjem pogodbe, ima TA Samsara potovanja pravico do pravičnega plačila za opravljene storitve.

TA Samsara potovanja lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z TA Samsara potovanja, predvsem, če se ugotovi, da je potnik sporočil napačne podatke oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil TA Samsara potovanja.

TA Samsara potovanja si pridržuje pravico (in ne odgovarja) za spremembe dneva in časa odhoda oziroma za odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, teroristične akcije, vojna, stavke, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere TA Samsara potovanja ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Odgovornost TA Samsara potovanja je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. TA Samsara potovanja ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

TA Samsara potovanja ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da TA Samsara potovanja odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizuma, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa TA Samsara potovanja potnika nemudoma obvesti.

V primeru, da stanje na kraju samem TA Samsara potovanja ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko TA Samsara potovanja namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

Pri potovanjih mora potnik upoštevati, da so lahko nekateri muzeji, templji ipd. zaprti prav na tisti dan, ko je v programu predviden njihov ogled, zato si organizator pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda ogledov oz. do ekvivalentnih nadomestnih ogledov.

Potnik mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan paziti na vsa določila glede veljavnosti potovalnega dokumenta. Veljavnost dokumenta se upošteva na zadnji dan potovanja. TA Samsara potovanja za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik je dolžan pridobiti vizume in dovoljenja, ki so za države, kamor potuje, zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TA Samsara potovanja po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum TA Samsara potovanja, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov TA Samsara potovanja potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, če TA Samsara potovanja ne dostavi vseh potrebnih dokumentov v predpisanem roku, ne glede na to, ali je potnik pri TA Samsara potovanja že vplačal pridobitev teh dokumentov.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov

TA Samsara potovanja ne odgovarja za prevoz, krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Prevoz posebne prtljage (kot so kolo, surf, golf oprema, glasbeni inštrumenti ipd.) mora potnik najaviti že ob prijavi ter plačati prevozniku v skladu s pravili letalskega prevoznika, v kolikor v programu potovanja ni drugače določeno. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri nizkocenovnem prevozniku in notranjih letih je dovoljena teža prtljage, ki jo oddate ob prijavi na let, običajno nižja od dovoljene pri rednih prevoznikih. Vsak dodatni kilogram se doplača. Tudi dovoljena teža osebne prtljage, ki jo vzamete s seboj na letalo, je lahko nižja, o čemer so potniki obveščeni najkasneje z obvestilom pred odhodom.

TA Samsara potovanja lahko odkloni sklenitev pogodbe o organiziranju potovanja zainteresirani osebi, če na podlagi poznanih informacij o fizičnih, psihičnih in osebnostnih lastnostih zainteresirane osebe sklepa, da oseba ni primerna za potovanje ali bi bila močno moteča za preostale udeležence potovanja. TA Samsara potovanja oziroma pooblaščena oseba lahko kadar koli pred potovanjem ali na dan odhoda odkloni udeležbo na potovanju, kadar oceni, da bi le-ta potnik lahko ogrozil zdravje, varnost ali premoženje sebe ali drugih, oziroma ki ob odhodu kaže očitne znake opitosti od alkohola oz. da je pod vplivom drog ali drugih tovrstnih substanc. V tem primeru se šteje, da je potnik brez opravičljivega razloga odpovedal potovanje na dan odhoda in se ravna po določilih iz 12. točke teh splošnih pogojev. V tem primeru krije potnik vse stroške, ki so nastali TA Samsara potovanja z njegovo udeležbo na potovanju in z njegovim povratkom.

Odločitev TA Samsara potovanja o odklonitvi zainteresirane osebe ne sme temeljiti na splošnih osebnih okoliščinah potnika, kot so narodnost, rasa, barva, veroizpoved, etnična pripadnost, spol, jezik, politično ali drugačno prepričanje, spolna usmerjenost, premoženjsko stanje, rojstvo, genetska dediščina, izobrazba, družbeni položaj ali podobno, temveč zgolj in samo na konkretnih lastnostih potnika, ki so neposredno povezana z njegovo primernostjo za potovanje.

TA Samsara potovanja bo od potnika zahtevala povračilo vseh stroškov in škode, ki jih bo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik s svojim neustreznim ravnanjem.

Višina stroškov odpovedi potovanja v primeru, da TA Samsara potovanja ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja potovanja.

Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, sanitarnim, zdravstvenim in drugim predpisom Republike Slovenije in države, v katero potuje.  TA Samsara potovanja obvesti potnika o carinskih in drugih predpisih, ki so pomembni za potovanje po namembni državi.

Potnik je dolžan opraviti cepljenja, ki so za državo potovanja zahtevana. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji. TA Samsara potovanja ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške povezane s tem. Zdravstveno zavarovanje za kritje stroškov nepredvidene bolezni v tujini ali nezgode med potovanjem v tujini večinoma ni vključeno v aranžma.
Organizator potovanja ne odgovarja za posledice zamolčanih bolezni potnika, ki so lahko rizična za potovanja (npr. visok krvni tlak, bolezni ledvic in podobno).

Potnik prejme končno obvestilo najkasneje 10 (deset) dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve računa in posledično obveščanja o potovanju, nosi potnik. V primeru, da potnik v navedenem roku ne prejme obvestila, se je dolžan sam javiti na svojem prijavnem mestu in ga zahtevati. Reklamacij iz naslova neprejete pošte TA Samsara potovanja ne bo upoštevala.

Morebitne navedbe o vremenskih pogojih so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato TA Samsara potovanja ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo TA Samsara potovanja bolj, kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, račun in pogodba o potovanju, pisna informacija ali pisna razlaga.

 

Potnik je dolžan nepravilnosti sporočiti predstavniku TA Samsara potovanja na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer TA Samsara potovanja le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

TA Samsara potovanja je dolžna pisno odgovoriti na reklamacijo v 8 dneh po njenem prejemu. Če gre za enostavno pomanjkljivost in napaka ni sporna (oziroma, če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov, v roku, potrebnem za njihovo pridobitev) je TA Samsara potovanja dolžna po prejemu popolnega reklamacijskega zahtevka zahtevi ugoditi. Če napaka ni enostavna, je TA Samsara potovanja dolžna raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler TA Samsara potovanja ne odloči o pritožbi, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

Višina odškodnine je v primeru, če po krivdi TA Samsara potovanja ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, omejena z višino vplačanega potovanja oziroma z višino realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, ko ima TA Samsara potovanja pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

Neodvisno od tega pa odgovarja TA Samsara potovanja potniku za škodo, ki je temu zaradi neustrezne izvedbe aranžmaja nastala na drugih njegovih dobrinah, in sicer po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

Ne glede na vloženo reklamacijo je potnik dolžan poravnati svoje obveznosti po izdanih računih za opravljeno storitev v skladu z razporedom plačil, morebitna odškodnina pa se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun potnika.

V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolno opravljene storitve na vplačani
znesek. Potnik iz naslova znižanja cene in iz naslova odškodnine za škodo, ki mu je nastala na določenem potovanju, od TA Samsara potovanja ne more zahtevati več, kot je plačal za potovanje oz. ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. Pri odmeri odškodnine se upošteva Frankfurtska tabela odškodnin.

To določilo ne velja v primeru, da ima agencija pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

TA Samsara potovanja vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s prijavo na potovanje pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje oz. pisno izrazi kadar koli kasneje.

V primeru spora med strankami se uporabi pristojno okrajno sodišče.

Splošni pogoji so bili nazadnje dopolnjeni 10. 3. 2018.

Turistična agencija Samsara potovanja, Marijana Panić, s. p., Cvetkova cesta 35, 5282 Cerkno, info@samsara-potovanja.si